EIA – posílení postavení veřejnosti

Czech Republic: Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí rozšiřuje práva tzv. dotčené veřejnosti

Dne 1. dubna 2015 vstoupila v účinnost novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Jednou z mnoha změn, kterou novela přináší, je rozšíření práv tzv. dotčené veřejnosti v řízení o posuzování vlivů záměrů na životní prostředí a v navazujících řízeních včetně přístupu k soudní ochraně. Tyto změny mohou zkomplikovat realizaci záměrů podléhajících procesu EIA a zejména významně prodloužit délku povolovacích řízení.

Kromě osob, jejichž práva a povinnosti mohou být posuzovaným záměrem přímo dotčena, se k dotčené veřejnosti řadí i nejrůznější občanské iniciativy založené za účelem ochrany životního prostředí nebo veřejného zdraví. Dotčené veřejnosti jsou přiznána práva k ochraně veřejného zájmu na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, jako je např. právo podávat odvolání proti negativnímu závěru zjišťovacího řízení, že záměr nevyžaduje vydání stanoviska EIA, a domáhat se zrušení tohoto rozhodnutí žalobou. K prodloužení povolovacího procesu tak může nyní dojít již v rámci procesu EIA.

Novela však posílila práva dotčené veřejnosti i v navazujících řízeních, ve kterých se rozhoduje o realizaci posuzovaného záměru. Takovými řízeními jsou např. územní nebo stavební řízení. Subjekty z řad dotčené veřejnosti mají právo být účastníkem těchto řízení včetně práva podávat odvolání proti rozhodnutím vydaným v těchto navazujících řízeních. Rozšířena byla i soudní ochrana. Doposud mohly občanské iniciativy napadat vydaná rozhodnutí pouze z důvodů porušení svých procesních práv. Nově mohou proti rozhodnutí uplatňovat i věcné námitky. Navíc soud přizná žalobě odkladný účinek, pokud dojde k závěru, že realizací záměru hrozí nebezpečí závažných škod na životním prostředí. V takovém případě by záměr nemohl být realizován při nejmenším až do doby rozhodnutí o takové žalobě.

Novela tak dává tzv. dotčené veřejnosti do rukou značné nástroje, jak realizaci záměru při nejmenším značně prodloužit. Nakolik budou nové instituty zákona o posuzování vlivů záměrů občanskými iniciativami zneužívány a zda opravdu dojde k zablokování realizace např. dopravních staveb a dalších velkých stavebních záměrů, na které může mít tato novela především dopad, ukáže až praxe.

Zdroj: zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, novela č. 39/2015 Sb.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat