Cena za dílo

Czech Republic: Ustanovení nového občanského zákoníku ovlivňuje i možné způsoby sjednávání ceny za dílo

Za sjednanou cenu za dílo se považuje taková, jejíž výše je ujednána dostatečně určitě, či je dohodnut alespoň způsob jejího určení, byť třeba odhadem. V případě nesjednané ceny platí, že se za ni považuje cena placená za totéž nebo srovnatelné dílo v době uzavření smlouvy a za obdobných smluvních podmínek.

Cenu lze sjednat pevnou částkou. Takovou cenu není zhotovitel oprávněn následně jednostranně zvýšit, ani objednatel nemůže požadovat její snížení. To se týká i případu, kdy je cena za dílo sjednaná odkazem na úplný rozpočet. Pokud však nastane zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která dokončení díla podstatně ztíží, a strany se na zvýšení ceny nedohodnou, může na návrh zhotovitele o spravedlivém zvýšení ceny za dílo či o zrušení smlouvy a vypořádání stran rozhodnout soud, ledaže některá ze stran ve smlouvě výslovně prohlásila, že taková okolnost nenastane, nebo na sebe výslovně převzala riziko nebezpečí změny okolností.

Když si strany sjednají určení ceny za dílo podle rozpočtu, u kterého není zaručena jeho úplnost nebo závaznost, pak je zhotovitel oprávněn cenu jednostranně zvýšit, pokud se objeví nutnost vyšších nákladů a zhotovitel toto zvýšení bez zbytečného odkladu objednateli oznámil. Má-li se však cena zvýšit o více než o 10% původní ceny, pak může objednatel od smlouvy odstoupit.

V případě rozpočtu nezaručujícího úplnost je zhotovitel oprávněn zvýšit cenu díla o náklady na činnosti, které do rozpočtu zahrnuty nebyly, neboť nebyly v době uzavření smlouvy předvídatelné. Jedná-li se o rozpočet s výhradou nezávaznosti, pak je zhotovitel oprávněn navýšit cenu díla o účelně vynaložené náklady, které nevyhnutelně převýší náklady zahrnuté do rozpočtu. Pokud objednatel s takovým zvýšením ceny nesouhlasí, určí ho na základě návrhu zhotovitele příslušný soud.

Při zachování základních náležitostí právních úkonů mají strany možnost sjednat si určení ceny za dílo libovolně, odchylně od zákonných ustanovení, případně je zcela vyloučit.

Mgr. Libor Ulovec, Senior Associate

 

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat