Cash pooling po česku

Czech Republic: „Přelévání“ peněz v rámci skupiny může být předmětem notifikace České národní bance

Takzvaný cash pooling je oblíbeným nástrojem hospodaření s peněžními prostředky na účtech společností patřících do jedné skupiny. Principem cash poolingu je „přelévání“ peněz mezi bankovními účty společností v rámci skupiny za účelem optimalizace úroků nebo shromáždění hotovosti. Z hlediska technické realizace lze rozlišovat dvě základní varianty cash poolingu, a to cash pooling fiktivní, při kterém banka pouze fiktivně úročí veškeré zůstatky na více účtech skupiny, a cash pooling fyzický, při kterém dochází k faktickým převodům z účtu.

I když české právo výslovnou úpravu cash poolingu neobsahuje, může se cash pooling stát předmětem zájmu České národní banky (dále jen ČNB). K významným změnám v oblasti dohledové činnosti ČNB došlo v srpnu roku 2013, kdy nabyla účinnosti vyhláška č. 235/2013 Sb., o předkládání výkazů ČNB. Původní vyhláška č. 34/2003 Sb., o plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona, zahrnovala cash pooling výslovně mezi operace vyloučené z oznamovací povinnosti vůči ČNB. Vyhláška o předkládání výkazů ČNB již žádnou takovou výjimku neobsahuje, přičemž stanovuje roční limit pro prostředky přijaté nebo vydané ve vztahu k zahraničí, při jehož dosažení má dotčená osoba povinnost sestavit vyhláškou stanovené výkazy a předložit je ČNB. Přestože textace nové vyhlášky pojem cash pooling výslovně neobsahuje, dle názoru ČNB je potřeba tyto operace v rámci vyhláškou stanovených limitů považovat za úvěr. Pokud tedy celkový roční objem peněžitých prostředků přijatých nebo poskytnutých českou osobou ve vztahu k zahraničí dosáhne alespoň 100 mil. Kč, je tato česká osoba povinna sestavit měsíčně výkaz za oblast finančních úvěrů a poskytnout jej ČNB. Nesplněním této povinnosti se příslušná osoba dopustí správního deliktu, za který jí ČNB může vyměřit pokutu až do výše 1 mil. Kč.

Zdroj: vyhláška č. 235/2013 Sb., o předkládání výkazů ČNB statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat