Nové limity a další změny pro režim paušální daně

Institut paušální daně byl zaveden s účinností od 1. ledna 2021 zákonem č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2023 se navrhuje zvýšení hranice příjmů pro vstup do režimu paušální daně na 2 000 000 Kč.

Institut paušální daně byl zaveden s účinností od 1. ledna 2021 zákonem č. 540/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Podstata paušální daně spočívá v možnosti volby vybraných poplatníků daně z příjmů fyzických osob, zda budou daň z příjmů a pojistné platit jako doposud (podávat daňové přiznání, přehledy pro účely pojistného, realizovat platby na 3 různé instituce) nebo zvolí režim paušální daně, který sníží administrativní náročnost (není nutné podávat daňové přiznání, přehledy pro účely pojistného, uhradí se měsíčně jedna platba zahrnující daň, zdravotní a důchodové pojištění).
V souvislosti s paušálním režimem nevyplývá přímo ze zákona o daních z příjmů poplatníkovi povinnost vést jakoukoliv konkrétní evidenci. Vzhledem k tomu, že může dojít k situaci, že bude poplatník povinen podat daňové přiznání (nesplní-li podmínky pro paušální daň) je povinen vést evidenci potřebnou pro správné stanovení daně v rámci daňového přiznání, tj. zejména evidenci o příjmech.

Podmínky poplatníka paušální daně upravuje § 2a zákona o dani z příjmů, kde jsou stanoveny předpoklady pro vstup do paušálního režimu – poplatník je osobou samostatně výdělečně činnou, není plátce DPH, není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti, není dlužníkem, vůči němuž je vedeno insolvenční řízení, ve zdaňovací období bezprostředně předcházejícím rozhodnému zdaňovacímu období neměl příjmy převyšující 1 000 000 Kč a nevykonává činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti.

V průběhu zdaňovacího období platí poplatník tzv. měsíční paušální zálohy (splatné do 20. dne kalendářního měsíce, na který se záloha platí). Výše paušální zálohy pro rok 2022 činí 5 994 Kč a skládá se ze zálohy na daň z příjmů ve výši 100 Kč, zálohy na důchodové pojištění ve výši 3 267 Kč a zálohy na zdravotní pojištění ve výši 2 627 Kč.

Pro rok 2023 se navrhuje zvýšení hranice příjmů pro vstup do režimu paušální daně na 2 000 000 Kč. Zvýšení souvisí s návrhem na zvýšení limitu pro povinnou registraci k dani z přidané hodnoty na 2 mil. Kč.

Od roku 2023 se tedy plánuje rozdělení poplatníků do tří pásem podle dosahovaných příjmů. První pásmo pro poplatníky s příjmy do 1 000 000 Kč, druhé pásmo pro poplatníky s příjmy do 1 500 000 Kč a třetí pásmo pro poplatníky s příjmy do 2 000 000 Kč. Od zařazení do jednotlivých pásem se bude odvíjet i výše měsíční paušální zálohy (od cca 6 500 Kč v prvním pásmu, přes cca 16 000 Kč v druhém a v třetím cca 26 000 Kč).

Pro vstup do prvního pásma bude rozhodná pouze výše příjmů (1 mil.) a nezáleží z jaké samostatné činnosti příjmy plynou. Do tohoto pásma se však může přihlásit i poplatník s příjmy do 1,5 mil. pokud splní podmínku, že jeho příjmy ze 75 % budou tvořit příjmy, k nimž lze uplatnit výdajový paušál ve výši 80 % (příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a řemeslné živnosti) nebo 60 % (ostatní živnosti – např. obchodník), dále pak poplatník sice s příjmy do 2 mil. Kč, ale 75 % jeho příjmů bude tvořit příjmy, k nimž lze uplatnit výdajový paušál 80 %.

Do druhého pásma se zařadí poplatníci s příjmem do 1,5 mil nebo poplatníci s příjmem do 2 mil., pokud doloží, že jejich příjmy tvoří 75 % příjmů, k nimž lze uplatnit výdajový paušál ve výši 80 % nebo 60 %.

V třetím pásmu budou ostatní poplatníci s příjmy do 2 mil. Kč, nezáleží na druhu příjmů.

K správnému zařazení do jednotlivých pásem bude muset poplatník vést záznamy o příjmech dle uplatněných výdajových paušálů. Vedení záznamu o dosahovaných příjmech bude ze zákona povinné.

Přijetí uvedených změn se předpokládá na konci roku 2022.

Odebírejte náš newsletter

Stisknutím 'Odebírat' souhlasíte s našimi podmínkami pro zpracování dat