Регистация на агент на застрахователно дружество, установено в ЕС

България: бнт подкрепя първото вписване в регистъра при КФН на български застрахователен агент на застрахователно дружество, установено в ЕС

Съгласно българския Застрахователен кодекс български застрахователни агенти на застрахователни дружества, установени в държава-членка на Европейския Съюз и осъществяващи дейност в България след нотификация до Комисията по финансов надзор по смисъла на свободата за предоставяне на услуги, могат да започнат своята дейност след като  бъдат вписани в съответния регистър при КФН. При това, застрахователните агенти са длъжни сами да се погрижат за своето вписване. бнт София успешно проведе процедурата по първото такова вписване в България през месец октомври 2016.

Source: Застрахователет кодекс

Subscribe to the newsletter