Как ще бъде приложена в България така наречената мярка „60/40“?

На 30 март 2020г. правителството прие Постановление за определяне на условията за предоставяне на компенсации на работодатели с цел запазване заетостта на служителите при извънредното положение, обявено заради коронавируса

Настоящата статия цели да предостави преглед на изискванията и процедурата, с които компаниите следва да се съобразят при кандидатстване за компенсации съгласно схемата 60/40.

Кой може да кандидатства за финансова помощ от държавата?
Две групи работодатели могат да се възползват от компенсацията:
  • Фирми, които изцяло или частично са прекратили дейност въз основа на заповед на самия работодател или заповед, издадено от държавен орган, поради обявеното извънредно положение. Работодатели, които са въвели непълно работно време също попадат в тази група. Освен това, фирмите, които могат да кандидатстват за финансова помощ, следва да извършват икономически дейности съгласно приложението, което съставлява неразделна част от Постановлението на правителството (такива дейности са: търговия на дребно с някои изключения; пътнически сухопътен и въздушен транспорт; хотелиерство и туризъм; и други);
  • Компании, които са претърпели спад в приходите от продажби с не по-малко от 20 на сто през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за компенсации, спрямо същия месец на предходната календарна година. За фирми, учредени след 1 март 2019г., релевантният показател е усреднените приходи за януари и февруари 2020г. Работодатели, които са заети във всички икономически сфери мога да кандидатстват за компенсации по тази точка, с изключение на следните сфери на дейност: селско стопанство; финансови и застрахователни услуги; държавно управление; образование; и други.

Освен това, има и други изисквания, които трябва да бъдат изпълнени от всички компании, които кандидатстват, а именно:

  • Липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, надлежно установени от компетентните органи (с изключение на случаите на отсрочване на задълженията);
  • Не са обявени в несъстоятелност; не се намират в производство по ликвидация или несъстоятелност;
  • Не са извършили установено по надлежния ред нарушение на определени разпоредби на Кодекса на труда и на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.

Размер на компенсацията и максимален период, за който се предоставя

Държавата ще помогне на компаниите, които запазят служителите си, чрез плащане на 60% от техния осигурителен доход за месец януари. Беше пояснено от министъра на труда и социалната политика, че държавата ще поеме също и 60% от дължимите осигуровки за съответния служител. В случаите на непълно работно време, въведено във фирмите, компенсацията ще бъде пропорционална на неотработеното време, но за не повече от 4 часа.
Финансовата подкрепа ще се предоставя за целия период на извънредното положение или за част от него, но за не повече от 3 месеца.
Компенсации не могат да се предоставят за следните категории работници и служители:

  • Работници и служители, които не се намират в трудово правоотношение с работодателя преди обявяване на извънредното положение;
  • Работници и служители, които ползват неплатен отпуск, отпуск за временна неработоспособност, отпуск по майчинство и за осиновяване на дете;
  • Работници и служители, чиито възнаграждения се финансират от публични средства.

Задължения на работодателя

Компании, които кандидатстват за компенсации следва да запазят заетостта на работниците и служителите най-малко за периода, за който получават компенсации. Наред с това, те трябва да платят и остатъка от дължимия осигурителен доход на работника/служителя и на осигурителните вноски, които и в двата случая се равняват на 40%.
Но фирмите следва да са наясно, че ако не платят пълното възнаграждение на работника/служителя, ще бъдат задължени да възстановят на държавата компенсациите, получени съгласно мярката 60/40. Същата санкция ще се приложи и при деклариране на неверни данни при подаване на заявлението за отпускане на компенсации.

Процедура и необходими документи; срок

Заявленията се подават по електронен път (препоръчително) или по пощата до съответното Бюро по труда. Документите, които следва да се приложат към него включват: заповедта на работодателя за преустановяване на дейност или въвеждане на непълно работно време; декларация относно обстоятелствата за запазване на заетостта и за спад в приходите от продажби; списък на работниците/служителите, за които ще се изплащат компенсации; информация относно банковата сметка на работодателя.
Първоначално срокът за подаване на документите беше определен на 21 април, но впоследствие беше отменен. Към днешна дата компаниите не са ограничени с краен срок за подаване на заявлението.
Разбира се, отпускането на средства по схемата 60/40 подлежи на одобрение от Европейската комисия. На 15 април Комисията одобри мярката, което позволи на Националния осигурителен институт да започне изплащането на компенсации на одобрените до момента компании.
Образци на документите, които следва да се попълнят при кандидатстване за отпускане на компенсации могат да бъдат намерени тук.

Източник: Постановление № 55 от 30 март 2020г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (обнародвано в ДВ извънреден бр. № 31 от 1 април 2020г.), изменено и допълнено с Постановление № 71 от 16 април 2020г. (обнародвано в ДВ бр. № 37 от 21 април 2020г.)

Subscribe to the newsletter