Profile
Associate
английски, немски, румънски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, сливания и придобивания, Комплайънс, съвместни предприятие, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, инвестиции на зелена поляна, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Енергийни инсталации, Разрешаване на спорове, процесуално представителство, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, БИОТЕХНОЛОГИИ И ФАРМАЦЕВТИКА
Румъния
Статии
Romania: New fiscal facilities for employees and employers
Romania: New fiscal facilities for employees and employers
Romania: New provisions on sale of agricultural land outside built-up areas
Romania: New provisions on sale of agricultural land outside built-up areas