Profile
Of Counsel
Чешки, английски, немски
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, корпоративно дело, сливания и придобивания, Комплайънс, съвместни предприятие, приватизация, Конкурентно и антитръст право, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, Обезпечаване на задължения при производство по несъстоятелност, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, Преструктуриране на задължения преди откриване на произвдството по несъстоятелност, Правни задължения на управителните органи и на собствениците на капитала в моменти на криза, Правна рамка на поддържане на капитала, Солидарна отговорност в рамките на колектива, Предпоставки и рискове на фактическото управление, Сливания и придобивания на свръхзадължени дружества

Various publications regarding Czech corporate and energy law

Чехия

Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)
University of Passau (Germany), Law Faculty

Česká advokátní komora (Czech Bar Association
DTIHK (German-Czech Chamber of Commerce)
HST Chamber of Commerce Switzerland – Czech Republic

Статии
Sea change in Czech law
Sea change in Czech law