Profile
Senior Associate
английски, немски, румънски
приватизация, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, Обезпечаване на задължения при производство по несъстоятелност, Процесуално представителство на кредитори в производство по несъстоятелност, Преструктуриране на задължения преди откриване на произвдството по несъстоятелност, Правни задължения на управителните органи и на собствениците на капитала в моменти на криза, Правна рамка на поддържане на капитала, Солидарна отговорност в рамките на колектива, Предпоставки и рискове на фактическото управление, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Покупко-продажба, Planning & zoning, land use and building regulations, инвестиции на зелена поляна, инфраструктура, Недвижими имоти – управление и наем, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Проекти за реструктуриране на недвижими имущества, Енергийни инсталации, Разрешаване на спорове, Вътрешен арбитраж, процесуално представителство, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, управление на рискове и конфликти, Други регулирани икономически дейности, Транспорт и логистика, Търговски договори
Румъния