Profile
Associate
КОРПОРАТИВНО ПРАВО, СЛИВАНИЯ И ПРИДОБИВАНИЯ, Конкурентно и антитръст право, НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, Разрешаване на спорове, процесуално представителство, ТРУДОВО ПРАВО, Банки и финанси, Търговски договори
английски, румънски
Румъния
Статии
Romania: Romania encourages development of renewable energy projects
Romania: Romania encourages development of renewable energy projects
Romania: Romania encourages development of renewable energy projects
Romania: Romania encourages development of renewable energy projects