Profile
Junior Associate
английски, френски, полски
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ И ОЗДРАВЯВАНЕ, Защита правата на кредиторите преди откриване на производството по несъстоятелност, Обезпечаване на задължения при производство по несъстоятелност, Преструктуриране на задължения преди откриване на произвдството по несъстоятелност, Правни задължения на управителните органи и на собствениците на капитала в моменти на криза, Правна рамка на поддържане на капитала, Сливания и придобивания на свръхзадължени дружества, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Разрешаване на спорове, процесуално представителство, Медиация и други алтернативни способи за разрешаване на спорове, управление на рискове и конфликти
Полша

University of Warsaw (MA)

Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie (Warsaw Bar Associaton)